fbpx
Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Inhoudsopgave
1. Contactgegevens
2. Inleiding
3. Verwerking van persoonsgegevens
4. Duur van opslag van persoonsgegevens
5. Beveiliging
6. Uw rechten
7. Klachten of vragen
8. Wijzigingen

1. Contactgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke van Allround-fit. Hieronder treft u onze contactgegevens:

Allround-fit
Nedereindseweg 457
3437 PL Nieuwegein
06 42019378/06 24815831
E-mail: Allround-fit@outlook.com
Adres Studio: Nedereindseweg 538

2. Inleiding
Allround-fit neemt uw privacy serieus. Via deze privacyverklaring informeren wij u dan ook graag over de gegevens die wij verwerken, waarom wij deze gegevens verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, vragen heeft hierover kunt u content met ons opnemen.

3. Verwerking van persoonsgegevens
U kunt via onze website contact met ons opnemen met behulp van ons contactformulier. Indien u ons hiervoor uw e-mailadres of andere persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om uw vraag of opmerking in behandeling te nemen en hierop te reageren. De grondslag waarop Allround-fit uw persoonsgegevens verwerkt is het gerechtvaardigd belang om de vraag of opmerking die u bij ons heeft neergelegd zo goed mogelijk af te handelen.

Allround-fit verzamelt daarnaast automatisch gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (een uniek cijfer, waardoor het mogelijk is uw apparaat te herkennen); gegevens die zijn weergegeven of waarop is geklikt (zoals links); en andere loginformatie (zoals soort browser, IP-adres, datum en tijd van toegang, cookie ID en URL referrer). Allround-fit heeft deze informatie nodig om ervoor te zorgen dat de website optimaal werkt (bijvoorbeeld om de inhoud juist weer te geven en om de website veilig te houden). De verwerking van deze persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Allround-fit.

Allround-fit strekt alleen gegevens aan anderen binnen Allround-fit indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

4. Duur van opslag van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor het contactformulier geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om jou te informeren over hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens voor hebt achtergelaten.

Onze automatisch gegenereerde gegevens worden om statische redenen bewaart tot maximaal 2 jaar na het genereren van deze gegevens.

5. Beveiliging
Allround-fit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Allround-fit verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Allround-fit

6. Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U hebt als gebruiker de volgende rechten:
Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt dit doen door ons een aanvullende verklaring over uw gegevens te verstrekken.
Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zijn verplicht deze gegevens zonder onredelijke vertraging te wissen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren. Bij uw verzoek om gegevenswissing zullen wij ook ons best doen om verwerkers op de hoogte te stellen van uw verzoek.
Toestemming intrekken: waar de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming voordat deze is ingetrokken.

Als u een verzoek op grond van één van bovenstaande rechten bij ons indient kunnen wij u controlevragen stellen om er zeker van te zijn dat de gegevens waarop het verzoek betrekking heeft daadwerkelijk uw gegevens zijn.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

7. Klachten of vragen
Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Mochten wij er samen met u niet uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

8. Wijzigingen
Allround-fit behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.