fbpx
Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND-FIT

Allround-Fit; ingeschreven bij K.v.K. te Utrecht onder nummer: 73547727. (ons btw nummer vind u terug op onze facturen.)
Allround-Fit is gespecialiseerd in Personal Training, voedingsbegeleiding, online coaching, sportspecifieke training, sport /bewegingsactiviteiten voor kinderen/jongeren.

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: Allround-Fit
Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Allround-Fit voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten.
Activiteit(en): Personal Training, Allround-Fit Online Coaching, Allround-Fit, voedingsbegeleiding.
Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Allround-Fit schriftelijk overeenkomen dat Allround-Fit activiteiten die de deelnemer Allround-Fit heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Allround-Fit voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Allround-Fit zijn deze voorwaarden van toepassing.
Ieder gebruik van de diensten van Allround-Fit geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Allround-Fit te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de activiteiten starten. Veranderingen betreffende u persoonsgegeven dient u per omgaande aan Allround-Fit door te geven.

Artikel 4. Tijdstip en plaats
Bij de bevestiging van de inschrijving zal Allround-Fit meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Allround-Fit bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor Allround-Fit als ook de deelnemer. Een trainingssessie met onze Personal Trainers vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden met de gemiste wekelijkse trainingssessies.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
Op Allround-Fit rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Allround-Fit bepaald. Allround-Fit voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Allround-Fit niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Voor elke door Allround-Fit aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Allround-Fit kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Allround-Fit is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Allround-Fit niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Allround-Fit georganiseerde activiteiten. Allround-Fit is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Allround-Fit wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Allround-Fit aanbiedt.
De deelnemer is jegens Allround-Fit aansprakelijk wanneer Allround-Fit op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Allround-Fit te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding
Allround-Fit is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij verhuizing buiten een straal van 30 kilometer van Nieuwegein. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Allround-Fit. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de overeenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
Bij de bevestiging van de inschrijving zal Allround-Fit meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Allround-Fit gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Allround-Fit te voldoen. Indien Allround-Fit over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Allround-Fit een bedrag van EUR 6,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Allround-Fit zijn het BTW 9%-tarief en in sommige gevallen het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Allround-Fit gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Ziekmelding
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Allround-Fit. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 1 jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Allround-Fit is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van onze Personal Trainers of bij onvoldoende belangstelling van een Bootcamp Training behoudt Allround-Fit het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.

Artikel 11. Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Allround-Fit aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 12. Aansprakelijkheidsuitsluiting voor Voedingsadviezen en Trainingsprogramma’s:

Allround-Fit biedt voedingsadviezen en trainingsprogramma’s aan als onderdeel van de aangeboden diensten. Het is belangrijk op te merken dat deze adviezen en programma’s op geen enkele wijze bedoeld zijn als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling.

Allround-Fit is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel voortvloeiend uit voedingsadviezen of trainingsprogramma’s geleverd door Allround-Fit. Klanten wordt ten zeerste aangeraden om altijd eerst een gekwalificeerde arts te raadplegen voordat ze beginnen met een nieuw dieet, voedingsprogramma of trainingsregime.

Door gebruik te maken van de diensten van Allround-Fit, erkent de klant dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen gezondheid en welzijn. Allround-Fit is niet verantwoordelijk voor eventuele negatieve gevolgen of gezondheidsproblemen die voortvloeien uit het niet naleven van medisch advies of het niet raadplegen van een arts voorafgaand aan het volgen van voedingsadviezen of trainingsprogramma’s.

De klant begrijpt dat resultaten variëren en dat individuele reacties op voedingsadviezen en trainingsprogramma’s verschillen. Allround-Fit doet geen garanties met betrekking tot specifieke resultaten.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, stemt de klant ermee in dat hij/zij de volledige verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar gezondheid en welzijn in relatie tot de verstrekte voedingsadviezen en trainingsprogramma’s.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid
Allround-Fit dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Allround-Fit is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. Allround-Fit is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Allround-Fit gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Allround-Fit houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent Allround-Fit te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

Artikel 14. Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Allround-Fit. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Allround-Fit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met Allround-Fit die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. Allround-Fit is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

Artikel 15. Intellectueel eigendom
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Allround-Fit voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Allround-Fit. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Allround-Fit.
Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Allround-Fit zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Allround-Fit ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Allround-Fit zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 16. Geschillen
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Allround-Fit. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Allround-Fit is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.